Salgs og leveringsbetingelser for erhvervstjenester

 

 

1.Aftalens Parter

 

Parterne i aftalen er Employ ApS (CVR-nr.40353798) (i det følgende benævnt Leverandøren) og Abonnenten, der er en virksomhed eller offentlig institution.

 

2. Anvendelse

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for enhver aftale indgået mellem parterne vedrørende levering af Leverandørens erhvervsprodukter. Leverandørens tjenester er defineret som køb af, eller løbende abonnement hos Leverandørens. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder, medmindre de udtrykkeligt er fraveget helt eller delvist af begge parter.

3. Abonnement

 

For ethvert abonnement hos Leverandøren bliver der indgået en aftale, der nærmere beskriver omfang og valg af tjenester, pris,

leveringstid samt eventuelle særlige vilkår. Abonnementsaftalen er uopsigelig i firetyve måneder, medmindre

andet fremgår af ordren.

 

4.Leverandørens tjenester

 

Leverandøren sikrer, at Abonnenten får adgang til den aftalte tjeneste specificeret i orderen.

 

5. Videresalg eller videreformidling

 

Tjenesten må ikke anvendes til videresalg eller gratis videreformidling af eller til tredjepart.

6. Driftsikkerhed og ændringer

 

Leverandøren har ret til at foretage de nødvendige ændringer i installationen for at sikre, at driften er tilfredsstillende eller for at

efterkomme myndighedskrav. Leverandøren vil informere Abonnenten med passende varsel, hvis en ændring vil få væsentlig

betydning for Abonnentens brug af tjenester.

 

7. Abonnentens forpligtelser

 

I abonnementsforholdet er Abonnenten blandt andet forpligtiget til:

 

 • At sikre, at hardware stillet til rådighed af Leverandøren hos Abonnenten er tilstrækkelig forsikret.

 • At give Leverandøren besked om enhver ændring i adresseforhold

 • At give Leverandøren besked om ændringer i øvrigt, der kan have betydning for driften af tjenesten

 • Af følge Leverandørens anvisninger om opbevaring, placering og anvendelse af hardware og øvrige tjenester

 • At indhente Leverandørens forudgående skriftlige accept, hvis passwords og lignende personlige oplysninger videregives eller udlånes til tredjemand.

 • At give Leverandøren uhindret adgang til egne installationer og udstyr med henblik på fejlsøgning.

 • At ingen uvedkommende personer har adgang til Leverandørens tjenester og udstyr stillet til rådighed for Abonnenten.

 • Kun at tilslutte udstyr til Leverandørens udstyr, hvis det sker i overensstemmelse med Leverandørens oplyste retningslinjer eller fra it- og telestyrelsen.

 • Senest 14 dage efter ophør af abonnementsaftalen af returnere leveret udstyr, der ikke er Abonnentens ejendom.

 • At efterleve den til enhver til gældende lovgivning i Danmark.

 

8. Abonnentens ansvar

 

Abonnentens bærer ansvaret for skader, som Abonnenten forvolder på udstyr og software, samt for tyveri, bortkomst og hændelige skader som eksempelvis men ikke begrænsende sig til brandskader og vandskader mv.

 

Abonnenten er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres under eventuelle kodeord, der er tilknyttet abonnementet og bærer

ansvaret, hvis andre misbruger det.

 

9. Misligholdelse

 

Hvis Abonnenten i væsentlig grad undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, er Leverandøren berettiget til at afbryde Abonnentens tjeneste. Følgende forhold anses blandt andet med ikke udtømmende som væsentlig misligholdelse:

 

 • Abonnenten angiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresseforhold.

 • Opkrævning af beløb vedrørende oprettelse, installation, abonnement eller forbrug mv. betales ikke efter Leverandørens fremsendelse af rykkerskrivelse

 • Abonnenten ikke leverer Leverandørens udstyr tilbage rettidigt.

 • Abonnenten krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

 • Medmindre ufravigelig ret foreskriver det anderledes – hvis Abonnenten er taget under konkursbehandling.

 

10.Ejendomsret

 

Abonnenten kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Leverandørens udstyr eller tjenester og må ikke foretage

indgreb i disse. Efter endt leasingperiode med evt. leasingudbyder, opskriver Leverandøren sig førsteret til at tilkøbe hardwaren. For efterfølgende at leje udstyret ud til Abonnenten igen til samme prissætning som tidligere aftalt.

 

11. Garanti

 

For udstyr købt af Leverandøren yder Leverandøren 24 måneders garanti. I denne periode skal Abonnenten ved mangler

reklamere uden ugrundet ophold fra tidspunktet, hvor Abonnenten har opdaget eller burde have opdaget manglen, ellers

fortabes retten til at påberåbe sig manglen.

 

12. Fejl og fejlretning

 

Hvis Abonnenten konstaterer fejl og mangler ved Leverandørens tjenester, skal Abonnenten uden ugrundet ophold rapportere

dette til Leverandøren, således at Leverandøren hurtigt kan afhjælpe eller udbedre fejlen eller manglen inden for almindelig

arbejdstid.

 

Ved afhjælpning af fejl og mangler er Abonnenten forpligtiget til at give Leverandøren adgang til det af Leverandøren

leverede udstyr.

 

Leverandøren foretager afhjælpning af fejl og mangler i det udleverede udstyr uden beregning for Abonnenten, medmindre det

viser sig, at fejl og mangler kan henføres til forhold uden for Leverandørens ansvar eller kontrol. I så fald forbeholder

Leverandøren sig ret til at fakturere Abonnenten for Leverandørens dokumenterede udgifter til fejlsøgning og afhjælpning af

fejl og mangler.

 

Defekt udstyr skal returneres til Leverandøren.

 

13. Opkrævning og betaling

 

Betaling for tjenester og udstyr bliver opkrævet af Leverandøren, før de aftalte ydelser/tjenester i abonnementsaftalen er

leveret (leveringstidspunktet).

Abonnementsbeløb og øvrige betalinger opkræves månedsvis forud eller på aftalte tidspunkt. Tekniske og driftsmæssige årsager kan dog forsinke

opkrævningen af visse beløb, så de først fremgår af en senere faktura. Fakturaen vil blive fremsendt på email.

 

Leverandøren er berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Ved forsinket betaling er Leverandøren

berettiget til at opkræve morarenter svarende til 2% pr. måned.

 

Når der indgås en aftale om levering af ydelser/tjenester fra Leverandøren kan Leverandøren foretage en kreditvurdering af

Abonnenten ved blandt andet at indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og eller

Advarselsregistre. På baggrund af kreditvurderingen er Leverandøren berettiget til at afvise en aftale. Desuden kan

Leverandøren som en betingelse kræve, at Abonnenten stiller betryggende sikkerhed for betalingen af de ønskede ydelser/tjenester.

Udgifter til forsendelse af defekt udstyr til Leverandøren, eller returnering af Leverandørens udstyr efter ophør af

abonnementsaftalen, påhviler Abonnenten.

 

14. Leverandørens ansvar

 

Leverandøren er efter dansk rets almindelige betingelser ansvarlig for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget

af Leverandøren eller nogen, som Leverandøren har ansvaret for. Medmindre ufravigelig dansk ret foreskriver andet, begrænses ’

Leverandørens samlede erstatningsansvar dog til summen af det beløb, som Abonnenten på tidspunktet for

skadebegivenheden har betalt til Leverandøren inden for de sidste 12 måneder.

 

Uanset ovenstående er Leverandøren dog ikke erstatningsansvarlige i følgende tilfælde:

 

 • For indirekte tab (tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at en ydelse/tjeneste ikke kan benyttes som forudsat, tab fordi en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende), medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed.

 • For tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software.

 • Ved force majeure. Dvs. afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser eller manglende levering, som skyldes forhold uden for Leverandørens kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, strejke, lockout, lynnedslag, strømsvigt eller lignende.

 • Ved ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet imod Leverandøren som følge af Abonnentens brug af ydelserne/tjenesterne.

 • Tab som følge af hændelige omstændigheder, herunder forhold som Leverandøren ikke har kontrol over eller tab påført ved Leverandørens simple uagtsomhed.

 

Leverandørens eventuelle kompensation i forbindelse med afbrydelse af en tjeneste vil maksimalt kunne udgøre det i

indbetalte abonnementsbeløb for ydelsen/tjenesten i den periode, ydelsen/tjenesten har være ude af drift.

 

15. Overdragelse af Abonnement

 

Abonnenten kan med Leverandørens samtykke overdrage abonnementsaftalen til en ny abonnent. Både den hidtidige og

fremtidige abonnent skal skriftligt tiltræde overdragelsen med angivelse af det ønskede tidspunkt for overdragelsen.

Leverandøren er berettiget til at opkræve et gebyr af den fremtidige abonnent for overdragelsen.

 

16. Abonnentens Samtykke

 

Hvor det er nødvendigt for afhjælpning af fejl og mangler ved ydelsen/tjenesten i relation til ydelsen/tjenesten giver

Abonnenten samtykke til, at Abonnentens personlige oplysninger dvs. navn, telefonnummer, email og IP-adresse kan

oplyses af Leverandøren til tredjemand. Leverandøren skal sikre, at tredjemand og Leverandøren selv iagttager fortrolighed

om disse informationer og efterlever gældende lovgivning og de af Datatilsynet til enhver til gældende retningslinjer.

 

17 Ændring af vilkår og priser

 

Leverandøren kan ændre disse betingelser samt priser med et skriftligt varsel på mindst én måned. Ændringer af rent

begunstigende karakter, herunder prisnedsættelser kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

 

17. Forsikring

I skal stærkt overveje af få tegnet en forsikring, der dækker jer og kunden imod tab ved uheld skader mv. – At man har en forsikring er et ekstra sikkerhedsnet for såvel jer som kunden når jeres egenkapital ikke er særlig stor.. Jeg anbefaler endvidere, at I får stiftet et ApS hvor I har begrænset hæftelse (dvs. ikke hæfter personligt – men kun med den indskudte kapital) – det dækker jer som hovedregel af, hvis I skulle gå ned med biksen eller hvis kunderne kommer med for store erstatningskrav.

 

18. Opsigelse

 

Leverandøren er til enhver tid berettiget til at opsige abonnementsaftalen med løbende måned+ én måneds skriftligt varsel.

 

Abonnenten kan opsige abonnementsaftalen med et skriftligt varsel på en måneder til udgangen af en måned.

Abonnementsaftalen kan dog tidligst ophøre efter aftaleperiodens en måneder. Efter uopsigelighedsperioden løber

abonnementsaftalen, indtil en af parterne opsiger abonnementsaftalen i henhold til opsigelsevarslerne i nærværende

bestemmelser.

 

Ved Leverandørens varsling af ændring af vilkår og priser, jf. punkt 17, kan abonnenten dog i varslingsperioden opsige

abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset eventuel

uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående

varsel kan dog ikke begrunde sådan opsigelse.

 

Ved Abonnentens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen, kan Leverandøren uden varsel og med omgående

Virkning hæve abonnementsaftalen.

 

Ved Abonnentens opsigelse før aftaleperiodens binding på en måneder, er Leverandøren berigtiget til at kræve aftaleperiodens fulde beløb og udstedet udstyr som har en samlet værdi på kr. 30.000,-

 

20. Marketing

 

Dine personlige oplysninger kan oplyses til tredjemand. Personlige oplysninger inkluderer navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Leverandørens personale har bemyndigelse til at tilgå data hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer og uregelmæssigheder. Leverandøren anvender information om forbrug, hvori dine forbrugsdata kan indgå.

Oplysninger, som du tilføjer i Leverandøren, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

 

21. Lovvalg, værneting og tvister

 

Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af abonnementsaftalen, skal løses i henhold til dansk ret. Enhver tvist, der

udspringer af eller i forbindelse med abonnementsaftalen, som ikke kan løses ved parternes gensidige forhandling skal

afgøres ved Retten i Randers.

 

22. Commercial Partneraftale

 

Ved køb af udstyr og software af Leverandøren, accepteres betalingsbetingelser leveret af indløser. Aftalens indhold leveres som bilag 1.