Salgs og leveringsbetingelser for erhvervstjenester

1. Aftalens Parter
Parterne i aftalen er Employ ApS (CVR-nr.40353798) (i det følgende benævnt Leverandøren) og Abonnenten, er en virksomhed eller offentlig institution.

2. Anvendelse
Salgs- og leverings betingelserne gælder for enhver aftale indgået mellem parterne vedrørende levering af Leverandørens produkter. Leverandørens tjenester er defineret som køb af, eller løbende abonnement hos Leverandøren. Salgs- og leverings betingelserne gælder, medmindre de udtrykkeligt er fraveget helt eller delvist af begge parter.

3. Abonnement
For ethvert abonnement hos Leverandøren bliver der indgået en aftale, der nærmere beskriver omfang og valg af tjenester, pris, leveringstid samt eventuelle særlige vilkår- og betingelser. Abonnementsaftalen er løbende i tre måneder, medmindre andet fremgår af ordren eller betingelser.

4.Leverandørens tjenester
Leverandøren sikrer, at Abonnenten får adgang til den aftalte tjeneste specificeret i ordren.

5. Videresalg eller videreformidling
Tjenesten må ikke anvendes til videresalg eller gratis videreformidling af eller til tredjepart.

6. Driftsikkerhed og ændringer
Leverandøren har ret til at foretage de nødvendige ændringer i installationen for at sikre, at driften er tilfredsstillende eller for at efterkomme myndighedernes krav. Leverandøren vil informere Abonnenten med passende varsel, hvis en ændring vil få væsentlig betydning for Abonnentens brug af tjenester.

7. Abonnentens forpligtelser
I abonnements forholdet er Abonnenten blandt andet forpligtet til:

 • At sikre, at hardware stillet til rådighed af Leverandøren hos Abonnenten er tilstrækkelig forsikret.

 • At give Leverandøren besked om enhver ændring i adresseforhold indenfor syv dage

 • At give Leverandøren besked om ændringer i øvrigt, der kan have betydning for driften af tjenesten

 • Af følge Leverandørens anvisninger om opbevaring, placering og anvendelse af hardware og øvrige tjenester

 • At indhente Leverandørens forudgående skriftlige accept, hvis passwords og lignende personlige oplysninger videregives eller udlånes til tredjemand.

 • At give Leverandøren uhindret adgang til egne installationer og udstyr med henblik på fejlsøgning.

 • At ingen uvedkommende personer har adgang til Leverandørens tjenester og udstyr stillet til rådighed for Abonnenten.

 • Kun at tilslutte udstyr til Leverandørens udstyr, hvis det sker i overensstemmelse med Leverandørens oplyste retningslinjer eller fra it- og telestyrelsen.

 • Senest 14 dage efter ophør af abonnementsaftalen returnere leveret udstyr, der ikke er Abonnentens ejendom.

 • At efterleve den til enhver til gældende lovgivning i Danmark.

8. Abonnentens ansvar
Abonnenten bærer ansvaret for skader, som Abonnenten forvolder på udstyr og software, samt for tyveri, bortkomst og hændelige skader som eksempelvis men ikke begrænsede sig til brandskader og vandskader mv. Abonnenten er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres under eventuelle kodeord, der er tilknyttet abonnementet og bærer ansvaret, hvis andre misbruger det.

9. Misligholdelse
Hvis Abonnenten i væsentlig grad undlader at overholde sine forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen, er Leverandøren berettiget til at afbryde Abonnentens tjeneste. Følgende forhold anses blandt andet med ikke udtømmende som væsentlig misligholdelse:

 • Abonnenten angiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresseforhold.

 • Opkrævning af beløb vedrørende oprettelse, installation, abonnement eller forbrug mv. betales ikke efter Leverandørens fremsendelse af rykkerskrivelse

 • Abonnenten ikke leverer Leverandørens udstyr tilbage rettidigt. 

 • Abonnenten krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

 • Medmindre ufravigelig ret foreskriver det anderledes – hvis Abonnenten er taget under konkursbehandling.

10.Ejendomsret
Abonnenten kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Leverandørens udstyr eller tjenester og må ikke foretage indgreb i disse.
Leverandøren har ejendomsretten til udstyret

11. Garanti
For udstyr købt af Leverandøren yder Leverandøren 12 måneders garanti. I denne periode skal Abonnenten ved mangler reklamere uden ugrundet ophold fra tidspunktet, hvor Abonnenten har opdaget eller burde have opdaget manglen, ellers fortabes retten til at påberåbe sig manglen.

12. Fejl og fejlretning
Hvis Abonnenten konstaterer fejl og mangler ved Leverandørens tjenester, skal Abonnenten uden ugrundet ophold rapportere dette til Leverandøren, således at Leverandøren hurtigt kan afhjælpe eller udbedre fejlen eller manglen inden for almindelig arbejdstid. Ved afhjælpning af fejl og mangler er Abonnenten forpligtet til at give Leverandøren adgang til det af Leverandøren leverede udstyr. Leverandøren foretager afhjælpning af fejl og mangler i det udleverede udstyr uden beregning for Abonnenten, medmindre det viser sig, at fejl og mangler kan henføres til forhold uden for Leverandørens ansvar eller kontrol. I så fald forbeholder Leverandøren sig ret til at fakturere Abonnenten for Leverandørens dokumenterede udgifter til fejlsøgning og afhjælpning af fejl og mangler. 
Defekt udstyr skal returneres til Leverandøren.

13. Opkrævning og betaling
Betaling for tjenester og udstyr bliver opkrævet af Leverandøren, før de aftalte ydelser/tjenester i abonnementsaftalen er leveret (leveringstidspunktet). Abonnement Beløb og øvrige betalinger opkræves månedsvis forud eller på aftalte tidspunkt. Tekniske og driftsmæssige årsager kan dog forsinke opkrævningen af visse beløb, så de først fremgår af en senere faktura. Fakturaen vil blive fremsendt på email. Abonnenten har efter underskrivelse af aftale ingen fortrydelsesret og vil blive opkrævet det samlede hardware beløb til betaling. Leverandøren er berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve morarenter svarende til 2% pr. måned. Når der indgås en aftale om levering af ydelser/tjenester fra Leverandøren kan Leverandøren foretage en kreditvurdering af abonnenten ved blandt andet at indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer og eller Advarselsregistre. På baggrund af kreditvurderingen er Leverandøren berettiget til at afvise en aftale. Desuden kan Leverandøren som en betingelse kræve, at Abonnenten stiller betryggende sikkerhed for betalingen af de ønskede ydelser/tjenester. Udgifter til forsendelse af defekt udstyr til Leverandøren, eller returnering af Leverandørens udstyr efter ophør af abonnementsaftalen, påhviler Abonnenten. Der opkræves 0,50 øre pr. sms. Der opkræves 1 kr. pr. ordre. 

14. Leverandørens ansvar
Leverandøren er efter dansk rets almindelige betingelser ansvarlig for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Leverandøren eller nogen, som Leverandøren har ansvaret for. Medmindre ufravigelig dansk ret foreskriver andet, begrænses ’ Leverandørens samlede erstatningsansvar dog til summen af det beløb, som Abonnenten på tidspunktet for skadebegivenheden har betalt til Leverandøren inden for de sidste 12 måneder. 
Uanset ovenstående er Leverandøren dog ikke erstatningsansvarlige i følgende tilfælde:

 • For indirekte tab (tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at en ydelse/tjeneste ikke kan benyttes som forudsat, tab fordi en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende), medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed.

 • For tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software.

 • Ved force majeure. Dvs. afbrydelser, forsinkelser, forstyrrelser eller manglende levering, som skyldes forhold uden for Leverandørens kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, strejke, lockout, lynnedslag, strømsvigt eller lignende.

 • Ved ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet imod Leverandøren som følge af Abonnentens brug af ydelserne/tjenesterne.

 • Tab som følge af hændelige omstændigheder, herunder forhold som Leverandøren ikke har kontrol over eller tab påført ved Leverandørens simpel uagtsomhed.

Leverandørens eventuelle kompensation i forbindelse med afbrydelse af en tjeneste vil maksimalt kunne udgøre det i indbetalte abonnements beløb for ydelsen/tjenesten i den periode, ydelsen/tjenesten har være ude af drift.

15. Overdragelse af Abonnement/leasing
Abonnenten kan med Leverandørens samtykke overdrage abonnementsaftalen til en ny abonnent. Både den hidtidige og fremtidige abonnent skal skriftligt tiltræde overdragelsen med angivelse af det ønskede tidspunkt for overdragelsen. Leverandøren er berettiget til at opkræve et gebyr af den fremtidige abonnent for overdragelsen.

16. Abonnentens Samtykke
Hvor det er nødvendigt for afhjælpning af fejl og mangler ved ydelsen/tjenesten i relation til ydelsen/tjenesten giver Abonnenten samtykke til, at Abonnentens personlige oplysninger dvs. navn, telefonnummer, email og IP-adresse kan oplyses af Leverandøren til tredjemand. Leverandøren skal sikre, at tredjemand og Leverandøren selv iagttager fortrolighed om disse informationer og efterlever gældende lovgivning og de af Datatilsynet til enhver til gældende retningslinjer.

17 Ændring af vilkår og priser
Leverandøren kan ændre disse betingelser samt priser med et skriftligt varsel på mindst én måned. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder prisnedsættelser kan dog gennemføres uden forudgående varsel.

18. Opsigelse
Leverandøren er til enhver tid berettiget til at opsige abonnementsaftalen efter den aftalte periode med løbende måned + tre måneds skriftligt varsel.
Abonnementsaftalen kan dog tidligst ophøre efter aftaleperiodens en måneder. Efter uopsigelighedsperioden løber abonnementsaftalen, indtil en af parterne opsiger abonnementsaftalen i henhold til opsigelsesvarslerne i nærværende bestemmelser. Ved Leverandørens varsling af ændring af vilkår og priser, jf. punkt 17, kan abonnenten dog i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset eventuel uopsigelighedsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel kan dog ikke begrunde sådan opsigelse.Ved Abonnentens væsentlige misligholdelse af abonnementsaftalen, kan Leverandøren uden varsel og med omgående Virkning hæve abonnementsaftalen og kræve aftaleperiodens fulde beløb. 

20. Marketing
Dine personlige oplysninger vil ikke blive oplyst til tredjemand. Personlige oplysninger inkluderer navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Leverandørens personale har bemyndigelse til at tilgå data hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer og uregelmæssigheder. Leverandøren anvender information om forbrug, hvori dine forbrugsdata kan indgå. Leverandøren registrerer og behandler data fra abonnentens om abonnentens forretning, herunder eksempelvis produktsammensætning, omsætning på varekategorier, kostpriser, forbrugstendenser, kundesammensætning, omsætningshastighed, efterspørgsel, bemanding i forhold til sæson og omsætning m.v. abonnentens accepterer, at Leverandøren uden vederlag til abonnentens behandler indhentede data med henblik på at udarbejde markedsanalyser, forbrugstendenser, forbedringsforslag, sammenligningsgrundlag m.v. abonnentens accepterer, at Leverandøren overdrager data og/eller analyser til tredjemand, forudsat at tredjemand ikke får oplysning om, hvorfra dataene stammer. Leverandøren indestår således for, at tredjemand hverken direkte eller indirekte kan henføre dataene til abonnentens. Leverandøren er berettiget til at overdrage data og/eller analyser.

Oplysninger, som du tilføjer i Leverandøren, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

21. Lovvalg, værneting og tvister
Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af abonnementsaftalen, skal løses i henhold til dansk ret. Enhver tvist, der udspringer af eller i forbindelse med abonnementsaftalen, som ikke kan løses ved parternes gensidige forhandling skal afgøres ved Retten i Randers.

22. Commercial Partneraftale 
Ved køb af udstyr og software af Leverandøren, accepteres betalingsbetingelser leveret af betalingsinstitut/indløser og gateway.